ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

 1. รอรับเอกสาร

  มิตซู ลีสซิ่งจะส่งเอกสารการโอนกรรมสิทธ์ิให้กับคุณ 60 วันล่วงหน้า ก่อนครบกำหนดชำระค่างวดสุดท้าย

 2. ลงนามและส่งเอกสารกลับ

  ลูกค้าลงนามในเอกสารและแนบเอกสารตามรายละเอียดที่แจ้งให้ครบถ้วน และส่งเอกสารกลับมาที่บริษัทฯ ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดสุดท้าย พร้อมทั้งชำระค่าดำเนินการตามใบแจ้งชำระเงิน

  ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

  มิตซู ลิสซิ่ง โดย บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 3. รอรับเล่มทะเบียน

  ลูกค้าจะได้รับป้ายแสดงการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) สำเนาทะเบียนรถ และใบเสร็จรับเงิน ภายใน 1 สัปดาห์ หลังบริษัทฯ ตรวจสอบพบการชำระเงิน

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ถ่ายหน้า - หลัง และไม่หมดอายุ)
 2. สำเนาป้ายภาษีประจำปีรถยนต์ (ไม่หมดอายุ)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ “นาง” หรือ “นางสาว” (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (ถ้ามี)

ผู้เช่าซื้อต่างชาติ

 1. สำเนา Passport และ VISA (ถ่ายหน้าต่ออายุทุกหน้า)
 2. สำเนา Work Permit
 3. สำเนาป้ายภาษีประจำปีรถยนต์ (ไม่หมดอายุ)

นิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้ลงนาม สัญชาติไทย (ถ่ายหน้า - หลังและไม่หมดอายุ)
 3. สำเนาป้ายภาษีประจำปีรถยนต์ (ไม่หมดอายุ)

หมายเหตุ

 • เอกสารสำคัญจะต้องไม่หมดอายุ
 • เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับลายเซ็นเหมือนสัญญาเช่าซื้อ
 • หากภาษีรถยนต์ของท่านหมดอายุแล้ว หรือใกล้จะหมดภายในอีก 2 เดือน กรุณาดำเนินการต่อภาษีให้เรียบร้อยเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า อันเนื่องจากงานโอนติดปัญหาภาษีขาดต่ออายุ
 • กรณีถูกใบสั่งหรืออายัด กรุณาชำระค่าปรับและปลดล็อคให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการโอน

คำถามที่พบบ่อย

สอบถามยอดปิดบัญชีผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?
ลูกค้า มิตซู ลีสซิ่ง สามารถตรวจสอบยอดปิดบัญชีด้วยตัวเอง โดยโทร. 02-2074000 กด 1 เจ้าหน้าที่จะแจ้งจำนวนยอดปิดบัญชีให้ทราบ
ใช้เอกสารอะไรบ้างในการปิดบัญชี ?

บริษัทจะมีเอกสารชี้แจงส่งไปให้ในเอกสารชุดปิดบัญชี ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนา)
 • สำเนาป้ายภาษี (กรณีลูกค้าต่อภาษีเอง)
 • หนังสือมอบอำนาจ (เอกสารบริษัทส่งไปให้)
 • แบบคำขอโอนรับโอน (เอกสารบริษัทส่งไปให้)
 • สำเนาใบชำระเงินค่าปิดบัญชี
ถ้าปิดบัญชีล่วงหน้ามีส่วนลดไหม ?
กรณีที่ผู้เช่าต้องการขอชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ บริษัทตกลงให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าในอัตราร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วย เรื่องสัญญาเช่าตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น
เมื่อได้รับจดหมายแจ้งปิดบัญชีจะต้องชำระเงินค่าโอนกรรมสิทธิ์เมื่อไหร่ ?
ลูกค้าสามารถใช้ใบชำระเงินที่ส่งไปให้ชำระได้ทันที จนถึงวันที่ครบกำหนดค่างวดวันสุดท้าย
สามารถเข้ามาปิดบัญชีที่บริษัท ได้หรือไม่ ?
ไม่สามารถปิดบัญชีที่บริษัทได้
ค่าธรรมเนียมการโอนเล่มรถ 2 ต่อ เท่าไหร่ ?
3,000 บาท ไม่รวมค่าอากรที่ลูกค้าต้องจ่ายเองที่กรมขนส่งฯ
ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ไหม อย่างไร ?

ได้ โดยลูกค้า มิตซู ลีสซิ่ง สามารถตรวจสอบยอดปิดบัญชีด้วยตัวเอง โทร. 02-2074000 กด 1 เจ้าหน้าที่จะแจ้งจำนวนยอดปิดบัญชีและขั้นตอนการปิดให้ทราบ