บริการด้านอื่นๆ

ขอเอกสารและใบเสร็จชำระเงิน

ขอสำเนาใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีค่างวดรถยนต์ย้อนหลัง โทร. 02-207-4100 หรือที่อีเมล
cs-support@mitsuleasing.com

ขอเปลี่ยนที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

เปลี่ยนที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร เช่น ใบเสร็จชำระ ค่างวด จดหมายแจ้งเตือน และเอกสารอื่น ๆ

ช่องทางขอเปลี่ยนที่อยู่

บริการอื่นๆ

ค่าบริการงานทะเบียน ค่าธรรมเนียม และบริการอื่นๆ ของมิตซู ลีสซิ่ง

ดูค่าธรรมเนียม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ เอกสาร ขนาด ดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์
1 หนังสือมอบอำนาจในการเปลี่ยนประเภทการใช้รถ 333.45 K
2 หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนสีรถ 336.17 K
3 หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนเครื่องยนต์ 335.42 K
4 หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนเชื้อเพลิง 338.02 K
5 หนังสือมอบอำนาจในการเปลี่ยนลักษณะรถ 1.56 M
การคัดป้ายทะเบียนรถยนต์
1 หนังสือมอบอำนาจคัดป้ายแผ่นเหล็ก 1 แผ่น 337.31 K
2 หนังสือมอบอำนาจคัดป้ายแผ่นเหล็ก 2 แผ่น 337.29 K
3 หนังสือมอบอำนาจแจ้งย้ายออก 327.28 K
4 หนังสือมอบอำนาจแจ้งย้ายเข้า 328.3 K
5 หนังสือมอบอำนาจสลับป้ายทะเบียน (นำเลขที่ขอจากขนส่งมาสลับใส่) 325.46 K
อื่นๆ
1 แบบฟอร์มชุดโอนกรรมสิทธิ์ โอน1ต่อ ของมิซซู 1.13 M
2 แบบฟอร์มชุดโอนกรรมสิทธิ์ โอน2ต่อ ของมิซซู 1.8 M
3 หนังสือมอบอำนาจหยุดหรือยกเลิกการใช้รถ 337.15 K
4 หนังสือมอบอำนาจยินยอมติดตั้งวิทยุคมนาคมในรถยนต์ 338.64 K