ผ่อนเท่ากันทุกเดือนตามระยะเวลาที่คุณเลือก

ผ่อนได้นานด้วยจำนวนเงินคงที่ โดยเลือกเงินดาวน์และระยะเวลาผ่อนได้เอง

ดาวน์ต่ำ เริ่มต้นที่ 10%

ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

อัตราดอกเบี้ยคงที่

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 - 65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเท่านั้น
 • มีรายได้เป็น 2 เท่าของค่างวด
 • มีอาชีพมั่นคงและมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลัง 1 ชุด
 • แผนที่บ้านของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัททั้งชุด / ภพ.20 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม 3 ชุด
 • เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน / บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่บ้านของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน