ข่าวบริษัท

ประกาศ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7 มิ.ย. 65

  ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้มีการเก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ มิถุนายน 2565 บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม อันรวมถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาด

    หากท่านไม่ประสงค์จะให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถศึกษานโยบาย ผลกระทบ และสิทธิของท่าน รวมถึงช่องทางในการแจ้งความประสงค์คัดค้านการเก็บรวบรวมและใช้ได้ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

https://www.mitsuleasing.com/privacypolicy