ข่าวบริษัท

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.64 เป็นต้นไป

14 ก.ย. 64

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา


ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นไป บริษัทจะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้


หมายเหตุ
อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นจะเรียกเก็บเมื่อผู้เช่ามีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประกาศกำหนด
** สำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด  ในการทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 12 กันยายน 2564 บริษัทจะเรียกเก็บในอัตราเดิมตัวอย่าง การคำนวณเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ สำหรับค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ
รถยนต์ 600,000 บาท เงินดาวน์ 120,000 บาท ยอดขอสินเชื่อเช่าซื้อ 480,000 บาท (เงินต้นที่ต้องผ่อนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Interest Rate) 3% ต่อปี (เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) 5.64% ต่อปีผ่อน 60 เดือน (5 ปี)